Rozsah nabízené inženýrské činnosti :

V rámci provádění inženýrské činnosti zajišťujeme buď kompletní službu, ale i dílčí úkony, které zkráceně uvádíme :

 1. Etapa předprojektové a projektové přípravy
  1. vypracování investičního záměru stavby
  2. organizační zajištění výběru projektanta v souladu se zákonem o veřejných zakázkách
  3. spolupráce při uzavření smlouvy na zhotovení projektu
  4. obstarání vyčlenění ze ZPF
  5. obstarání územního rozhodnutí
  6. obstarání stavebního povolení
 2. Etapa zabezpečení dodávek a prací, realizace stavby
  1. přípravná jednání pro výběr zhotovitelů včetně přípravy podkladů pro vypsání soutěže
  2. zajištění výběru zhotovitele stavby v souladu se zákonem o veřejných zakázkách
  3. zajištění smluvního vztahu se zhotovitelem
  4. předání staveniště
  5. výkon technického dozoru investora
   • zabezpečení začátku a plynulého pokračování prací na stavbě
   • kontrola a schvalování čerpání finančních prostředků za prováděné práce
   • účast na prováděných zkouškách (tlakové, revize)
   • kontrola konstrukcí před zakrytím
   • kontrola kvality prováděných prací
   • organizace kontrolních dnů stavby
 3. Etapa dokončení stavby
  1. převzetí dokončeného díla
  2. zabezpečení kolaudačního rozhodnutí
  3. zajištění odstranění všech vad a nedodělků stavby, uvedení do provozu
  4. celkové vyhodnocení celé stavby včetně finanční bilance

Výše uvedenou činnost provádíme za úzkého kontaktu s investorem stavby, který je podrobně informován o problematice výstavby a který rozhoduje o všech podstatných záležitostech.

Veškerou nabízenou činnost provádíme za smluvní ceny na základě nabídky, kterou jsme ochotni vždy pro Vás v co nejkratším čase zpracovat na vlastní náklady

Copyright © 2005 - FORENTA s.r.o. - Ústí nad Orlicí, Na Bělisku 1229, 562 01 Ústí nad Orlicí, tel.: 603 159 435, email: seda@forenta.cz